Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov

Projekt č. 042TUKE-4/2012


Ukončenie projektu:

V roku 2014 bolo ukončené riešenie projektu KEGA 042TUKE-4/2012. V rámci záverečnej oponentúry projektu boli na stretnutí dňa 12.1.2015 prezentované dosiahnuté výsledky a prínosy projektu. Na tomto stretnutí boli prítomní členovia komisie, oponenti projektu ako aj samotní riešitelia projektu.

Záverom stretnutia bolo konštatovanie oponentov, že projekt splnil stanovené ciele excelentne a bude mať reálny prínos pre výučbu mechatronických systémov. Komisia taktiež konštatovala, že boli dosiahnuté vynikajúce realizačné a publikačné výstupy.

 
Dokumenty k záverečnej oponentúre:

.::  Podporené práce študentov počas doby trvania projektu
.::  Realizované výstupy počas doby trvania projektu
.::  Záverečná správa projektu KEGA 042TUKE-4/2012

© 2012 Katedra elektrotechniky a mechatroniky