Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov

Projekt č. 042TUKE-4/2012


Riešiteľský kolektív:

Ing. Milan Lacko, PhD. - vedúci projektu
- okrem vedenia projektu bude zabezpečovať práce súvisiace so zavádzaním mikropočítačov a signálových procesorov do výučby, návrh modulov pre riadenie výkonových meničov mikropočítačmi, výber riadiacej a meracej techniky

doc. Ing. František Ďurovský, PhD. - zástupca vedúceho projektu
- bude zabezpečovať tvorbu matematických modelov mechatronických zariadení, práce súvisiace s riadením modelov prostredníctvom HIL, riadením servopohonov malých robotov a priemyselného robota a koordinovať činnosť študentov v ich príprave na súťaž RobotChallenge a Bosch Electromobile Race

Ing. Peter Girovský, PhD. - riešiteľ
- bude zabezpečovať návrh a realizáciu virtuálnych modelov z oblasti automobilovej mechatroniky a robotiky, návrh a realizáciu standov pre výučbu snímačov, modulov pre priemyselné komunikácie a bude zabezpečovať činnosti spojené s tvorbou a vedením web stránky projektu

Ing. Peter Keusch - riešiteľ [od 1.6.2013 ukončená činnosť na projekte]
- bude zabezpečovať činnosti spojené so sieťovými službami, sprístupnenie modelov pre vonkajších užívateľov a práce súvisiace s integráciou fyzikálnych modelov do HIL systémov

doc. Ing. Viliam Fedák, PhD. - riešiteľ
- bude mať na starosti didaktickú stránku projektu, okrem toho bude zabezpečovať návrh a realizáciu niektorých matematických modelov

Ing. Karol Kyslan, PhD. - riešiteľ od 1.6.2013
- preberá a zabezpečuje činnosti po Ing. Keuschovi

© 2012 Katedra elektrotechniky a mechatroniky