O projekte

Základné údaje
Virtuálne laboratórium riadenia mechatronických systémov vzniklo s podporou rovnomenného projektu KEGA, č. 3/5240/07, riešeného na Katedre elektrotechniky, mechatroniky a priemyselného inžinierstva, FEI TU v Košiciach v rokoch 2007-09. Tento projekt nadväzuje na národný projekt KEGA, č. 3/4203/06, "Virtuálne laboratórium riadenia technologických procesov" (zodp. riešitel doc. Perduková) riešený na našom pracovisku a na medzinárodné projekty:
 • "E-learning Distance Interactive Practical Education" (EDIPE), www.PEMCWebLab.com
  Leonardo da Vinci, CZ/06/B/F/PP/168022, 2006 - 2008
 • "Individualised Learning Enhanced by Virtual Reality" (IDENTITY). Socrates Minerva
  229930-CP-1-2006-1-RO-MINERVA-MPP, 2006 - 2008

 • Projekt pokračuje ako projekt č. 103-039TUKE-4/2010 - Rozvoj zručností študentov pri riadení mechatronických sústav.

  Riešiteľský kolektív
  Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. František Ďurovský, PhD., frantisek.durovsky@tuke.sk
  Spoluriešitelia: doc. Ing. Viliam Fedák, PhD., Ing. Ján Kaňuch, PhD., Ing. Peter Keusch

  Anotácia projektu
  Pri výučbe riadenia mechatronických systémov je žiaduce, aby študent mal možnosť overiť si správnosť svojho návrhu na fyzikálnom modeli. Ladenie riadenia priamo na fyzikálnom modeli je však časovo náročné a v prvých fázach môže viesť k poškodeniu modelu. Preto je výhodné túto výučbu rozdeliť na tri fázy, pričom prvé dve fázy možno vykonávať zo vzdialeného počítača, tretia fáza sa realizuje priamo v laboratóriu:
  1. v prvej fáze študent overí svoj návrh simuláciou na počítači,
  2. v druhej fáze overí správnosť svojho návrhu na referenčnom virtuálnom modeli,
  3. a v tretej overí vlastnosti systému na fyzikálnom modeli.
  Cieľ projektu: je vytvoriť laboratórium vybavené fyzickými a virtuálnymi modelmi rôznych mechatronických systémov vrátane študijných e-learningových materiálov, umožňujúcich takúto výučbu.

  Projekt pokračuje ako projekt č. 042TUKE-4/2012 - Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov.